Algemene voorwaarden

A. ALGEMEEN
1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden, andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

B. OFFERTE EN BESTELLING
2. Onze offertes zijn vrijblijvend ten onzen opzichte. Wat de prijs ervan betreft, verbinden wij ons slechts voor de duur, vermeld in de offerte; wanneer geen termijn vermeld werd, geldt een termijn van één maand.
3. Bestellingen
a. de bestellingen, eveneens door onze vertegenwoordigers aanvaardt, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
b. annuleringen van de door ons aanvaarde bestellingen, kunnen alleen geschieden met voorafgaande, schriftelijke toestemming van onze firma. Hetzelfde geldt voor eventuele terugzending door de koper van afgeleverde goederen. In dit geval behouden wij ons eveneens het recht 30 % van de geannuleerde bestelling te factureren als vergoeding voor de schade en de onkosten die de annulering meebrengt. Deze bepaling is ook van toepassing in geval van gedeeltelijke annulering.

C. LEVERING
4. De door ons opgegeven leveringsdata zijn alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Ze kunnen dus nooit een annulering meebrengen of het voorwerp zijn van enige schadevergoeding.
5. Worden beschouwd als overmacht: oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke of volledige stakingen, lock-out, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, branden, ontploffingen, overbelasting van de spoorwegen, verkeershinder ingevolge opstopping, aanrijdingen en iedere oorzaak die de regelmatige leveringen door de verschillende leveranciers die ons bevoorraden verhinderen, alsook alle gelijkaardige omstandigheden die onze firma ondergaan. Wanneer wij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

D. KLACHTEN
6. Alle klachten betreffende de levering moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis gebracht worden. Ingeval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.

E. BETALING
7. Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar op factuurdatum, tenzij schriftelijk anders werd bepaald.
8. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. Benevens deze overeengekomen verwijlsintrest, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
9. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat bij niet-betaling van de koopsom op de vervaldag van de factuur, de koopovereenkomst van rechtswege en automatisch zal ontbonden zijn, zodanig dat de verkoper steeds gerechtigd is, de geleverde goederen terug te halen bij de koper, dit alles benevens het conventioneel schadebeding, zoals hierboven bepaald bij artikel 3b).
10. Tot op datum van volledige betaling behoudt de verkoper de eigendom van de gefactureerde goederen, dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1582 B.W. Bij niet-betaling tegen de vervaldag mag de debiteur de onbetaalde goederen niet meer vervreemden na de datum waarop de verkoper hem per aangetekend schrijven ter kennis heeft gebracht dat hij zijn recht van eigendomsvoorbehoud uitoefent en de goederen terugeist.

F. JURIDISCHE BEVOEGDHEID
11. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitende de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk bevoegd.

Drunova, je partner voor ramen, deuren, plooiwerk en poederlak.

Vragen over de diensten van Drunova? Of krijg je graag een vrijblijvende offerte?
Aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder.